PROJEKTINIO DARBO APRAŠO STRUKTŪRA

pagal
Vilniaus Jėzuitų gimnazija. Projektinio darbo vertinimo metodika. Vilnius, 2004.

 

 

1.      Titulinis lapas (1-1 priedas).

2.      Turinys (1-2 priedas).Darbo turinys patalpinamas po titulinio puslapio. Turinyje įvadinių dalių, skyrių ir baigiamųjų dalių pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis; potemių, poskyrių – mažosiomis. Skyrių ir poskyrių pavadinimai  numeruojami tik arabiškais skaitmenimis ir rašomi vienoje vertikalėje be atitraukimų; žodžių „skyrius“, „dalis“ rašyti nereikia. Literatūrasantraukos ir priedai nei turinyje nei tekste nenumeruojami.

3.      Įvadas
Šiame pateikiamas trumpas darbo apibūdinimas , suformuluojama problema , temos pasirinkimo motyvacija darbo idėja . Svarbu pagrįsti temos aktualumą darbo tęstinumą . Įvadas ažniausiai rašomas būtuoju< laiku neasmenine forma (pvz.: pateikta, nurodyta, surinkta, norėta ištirti).

Darbo tikslai ir uždaviniai. Formuluojamas dažniausiai vienas darbo tikslas, kuris pagal prasmę turi atitikti pavadinimą ir turinį. Tikslas pasiekiamas realizavus numatytus konkrečius uždavinius. Nurodomi tik pagrindiniai uždaviniai, užtenka 2-5. Uždaviniai turi atsispindėti darbo rezultatuose, jų aptarime bei išvadose.
Tinkami žodžiai uždaviniams formuluoti (šie žodžiai turi nusakyti baigtinį veiksmą): nustatyti, ištirti, įvertinti, parengti, atlikti, pateikti.

4.      Darbo atlikimo eiga.
Tekstas rašomas būtuoju laiku. Pagrindinė šio skyriaus paskirtis – aprašyti, kaip buvo atlikas darbas: darbo trukmė, planas, metodika, tyrimai. Pateikti tiek tikslios informacijos, kad kitas vartotojas galėtų pakartoti.

5.      Darbo rezultatai ir jų analizė.
Tai pagrindinė darbo dalis, esminė šio skyriaus paskirtis – pateikti pačius darbo, tyrimų rezultatus ir jų analizę. Naudojami lentelės, grafikai, diagramos, piešiniai, schemos, brėžiniai, planai, kartogramos, fotografijos ir kt.. Pateikiame tik svarbiausią medžiagą, mažiau reikšmingi duomenys – nurodomi prieduose.
Kūrybinio darbo rezultatas gali būti filmas, pateiktis, internetinis puslapis,  paveikslas, nuotraukos ar jų paroda ir kt.
Šis skyrius rašomas būtuoju laiku. Visa vaizdinė medžiaga sunumeruojama. Iliustracijas reikia pacituoti (aptarti) tekste, turi būti jos nuoroda, pvz.: 4 pav. arba žr. 4 pav., o pati iliustracija turi eiti tik po to, kai tekste buvo nuoroda. Jei iliustracija neoriginali, būtina nurodyti šaltinį. Lentelės numeruojamos atskirai, numeris ir pavadinimas rašomi virš lentelės.

6.      Išvados
Darbo pabaigoje suformuluojamos aiškios konkrečios išvados, kurios turi sietis su tyrimų rezultatais, kiekvieną darbo uždavinį atspindi 1-2 išvados.
Perskaitęs išvadas, skaitytojas turi suprasti, ką reiškia tyrimų metu gauti rezultatai.

 

7.      Literatūra (Iki 1-2 puslapių)
Sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka, visi pacituoti šaltiniai turi būti nurodyti literatūros sąraše.
Pavyzdys:
1. Lekevičius E., Motiejūnienė E. (1988). Gamta ir žmogus. Vadovėlis 6 klasei. I dalis. Vilnius.
2. 3. Švietimo informacinių technologijų centras (2003). Mokyklų materialinė bazė. http://ais.ipc.lt/

4.5. http://www.fahn.com/kafka.jpg  (interneto puslapio adresas nurodomas tikslus, nedera nurodyti tik duomenų paieškos sistemos adresą, pvz.: www.google.lt ).

8.      Priedai ( Jų numeracija tęsiama, be to, kiekvienas priedas turi savo numerį ir nuorodą pagrindiniame tekste).

9.      Pristatymas

Projektinio darbo maketavimas

 

1.      Visų ir titulinio paraštės kairioji – 3 cm, dešinioji – 1cm, kitos po 2cm.

2.      Tarpai tarp eilučių – 1,5 cm.

3.      Šriftas: teksto – 12 pt., antraštės – 14 pt.

4.      Tekstas turi būti suformatuotas (pirma pastraipos eilutė atitraukta nuo krašto, o pastraipos tekstas išlygintas pagal paraštę).

5.      Rašto kultūra.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________